Algemene voorwaarden

De website www.Snivperfume.com is eigendom van en wordt beheerd door www.snivperfume.com gevestigd te  BUSSUM Nederland

Natuurlijk persoon of organisatie die een of meer producten van: www.snivperfume.com afneemt.

aanvaardt de Afnemer de Algemene Voorwaarden.

gaat u akkoord dat Www.snivperfume.com uw ingevulde gegevens gebruikt voor de verwerking van het bestelde product(en).

 

kan de Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Indien van toepassing wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.

 

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
Bij alle geleverde producten treft u een pakbon aan waarop ook de BTW is vermeld.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is alleen het nederlandse recht van toepassing.

Een tekortkoming in de dienstverlening kan Www.snivperfume.com niet worden toegerekend, indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van  Www.snivperfume.com tot nakoming van de Overeenkomst. Www.snivperfume.com is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. Www.snivperfume.com is gehouden aan een Afnemer een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn betaald bedrag tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.
Gevallen van overmacht kunnen zijn :
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het netwerk of communicatiesystemen van een derde.

Www.snivperfume.com is niet aansprakelijk voor allergische reactie’s. Voor informatie over ingrediente in een product kunt u contact opnemen met info@snivperfume.com